Úvod

Nastala už niekedy situácia, keď máte problém rozhodnúť sa ako najlepšie z
hľadiska energetickej efektívnosti a ekológie, tak aj finančnej náročnosti a návratnosti
zrealizovaťsvoju myšlienku alebo zámer? Či zrekonštuovať budovu, technológiu tak aby
bola efektívna ako z hľadiska energetickej bilancie, tak aj finančného hľadiska?
Dnes je na trhu mnoho alternatívnych možností využitia stavebných materiálov a
stavebných technologií. Tak isto je i veľa možností modernizovania stávajúcich
technológií. Nehovoriac o výkone energetických auditov v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z..
Každý, kto stál pred strategickým rozhodnutím vie, aké je ťažké získať relevantné
informácie pre toto svoje rozhodnutie.

Na tomto základe si dovoľujeme osloviť vás s našou ponukou, kde vám zodpovieme
všetky vaše otázky ohľadom energetickej efektívnosti skĺbenej s finančnou náročnosťou
a ochranou životného prostredia. Poskytujeme komplexné, overené a ucelené informácie
v oblasti hospodárenia s energiami a tak vytvárame hodnoty, ktoré vám dokážu
realizáciou úsporných opatrení ušetriť na energiách značné finančné prostriedky.
Šetriť s rozumom sa oplatí!

Naše poskytované služby:

 • Energetické audity pre veľké podniky v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.
 • o efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov
 • Garantované energetické služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.
 • Podpornéné energetické služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.

 • Energetické audity pre budovy - hlavne pri ich komplexných rekonštrukciách

 • Energetické audity spracované pre potrebu poskytnutia rôznych dotácií, či už z
 • EÚ fondov alebo iných foriem dotácií a bankových úverov
 • Energetické poradenstvo - poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energie
 • prípadne niektorej jeho časti a pod.
 • Energetické štúdie - komplexné riešenie energetickej bilancie vašho podniku, či
 • jeho časti tak, že výstupom štúdie je niekoľko variant riešenia energetickej efektívnosti podľa vaších zámerov a možností.
Výkon energetického auditu v zmysle zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
môže realizovať len osoba - energetický audítor - ktorá je zapísaná do zoznamu
energetických audítorov. Tento zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR a o zápise
vydáva fyzickej osobe - energetickému audítorovi osvedčenie o zápise do zoznamu
energetických audítorov.
Garantovanú energetickú službu môže poskytovať držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo energetický audítor.