Energetické služby - podporná energetická šlužba

Podporná energetická služba v zmysle zákona č. 3231/2014 Z. z. je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom podpornej energetickej služby a prijímateľom podpornej energetickej služby, predmetom ktorej je:
  • poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa podpornej energetickej služby
  • vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa podpornej energetickej služby o zlepšovaní energetickej efektívnosti
  • optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa podpornej energetickej služby
  • energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému energetického manažérstva
  • rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa osobitného predpisu vykonané pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo pre správcu