Energetické služby - garantovaná energetická šlužba

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie („zmluva o energetickej efektívnosti“). Zmluva o energetickej efektívnosti musí mať písomnú formu.
Zmluvou o energetickej efektívnosti podľa zákona č. 321/2014 Z.z. je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služby a prijímateľom garantovanej energetickej služby, na základe ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, a ktorej predmetom je:
 • spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze
 • spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite
 • návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť (dalej len „projekt“), ktorý obsahuje najmä:
  1. analýzu existujúceho stavu
  2. návrh opatrení
  3. projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku
  4. zabezpecenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor
  5. financovanie projektu
 • prevádzka a údržba energetických zariadení vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému
 • monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti
 • zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu
 • dodávka energetických zariadení
 • dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor
Zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti podľa zákona č. 321/2014 Z. z. sú:
 • garantované úspory energie
 • dľžka trvania zmluvného vzťahu
 • výška investície pri rekonštrukcii, prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo obnove, prevádzke alebo údržbe budovy, ktorá je predmetom garantovanej energetickej služby
 • iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä:
  1. zlepšenie funkčnosti zariadenia
  2. zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia
  3. zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
  4. zníženie ceny za poskytované služby
  5. zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je tiež definovaná v zákone č. 321/2014 Z.z. - §18 menovanéhoi zákona.

Garantovanú energetickú službu môže poskytovať v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.:
 • držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby
 • energetický audítor