Energetický audit - veľký podnik

Význam a potreba energetického auditu

  • Energetický audit je v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky tiež splnením zákonnej požiadavky
  • Podkladom k získaniu štátnej dotácie na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti podniku, či jeho časti
  • Podkladom k získaniu dotácie z fondov EÚ na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti podniku, či jeho časti
  • Podkladom novej investičnej výstavby
  • Podkladom pre bankovú sféru pri posudzovaní žiadostí o úver na investície v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, či vôbec na energetické investície
Popis a ciele energetického auditu

Energetický audit sústreďuje na jednom mieste všetky údaje o energetickom hospodárení, ktoré sú v danom podniku k dispozícii a následne vykonáva ich analýzu. Na základe tejto analýzy potom poukazuje na nedostaky zjavné ako aj skryté. V ďalšej etape navrhuje spôsoby odstránenia nedostatkov vrátane ich finančnej náročnosti. Súčaťou energetického auditu je i výpočet návratnosti vložených finačných prostriedkov. Energetický audit teda v každom prípade umožňuje nachádzať úspory energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa o energetickom audite

Povinnosť realizácie energetického auditu

V Slovenskej republike je povinnosť vykonať energetický audit ustanovená zákonom č. 321/2014 Z.z. Povinný energetický audit môžu spracovať iba energetickí audítori zapísaní v zozname audítorov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, prípadne audítori z inej členskej krajiny EÚ. Spotrebiteľ energie - veľký podnik je podľa zákona 321/2014 Z.z. povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť svojej činnosti energetickým auditom aspoň raz za štyri roky alebo energetickým auditom, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva, vypracovaného osobou podľa § 13 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti uloženej zákonom môže byť spoločnosť sankcionovaná podľa zákona pokutou 5000 až 30 000 €.

Európska definícia veľkého podniku pre potreby zákona č. 321/2014 Z.z.

Spotrebiteľ energie Zamestnanci Obrat a/alebo
celkový majetok
mikropodnik <10 max. 2 mil. € max. 2 mil. €
malý podnik <50 max. 10 mil. € max. 10 mil. €
stredný podnik <250 max. 50 mil. € max. 43 mil. €
veľký podnik všetky ostatné podniky


Povonnosti veľkého podniku v zmysle zákona 321/2014 Z.z.

  • Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky. Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.
  • Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickom audite do vykonania ďalšieho energetického auditu
  • Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu
  • Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému
Popis priebehu energetického auditu

1. STRETNUTIE
Výkon auditu začína návštevou audítora v auditovanom podniku (spoločnosti) Audítor na stretnutí so zodpovednými pracovníkmi konzultuje stav energetického hospodárstva spoločnosti. Nasleduje obhliadka podniku. Tu sa audítor sútreďuje na zdroje energií, rozvody energií a hlavné spotrebiče. Taktiež nesmie opomenúť prehliadky nehnuteľností. Audítorovi sú zodpovednými pracovníkmi podniku poskytnuté údaje o tokoch energií za posledné ucelené tri roky, ich ceny, bilancia výroby a projektová dokumentácia budov v prípade, že je k dispozícii.

2. OBJEDNÁVKA - UZAVRETIE ZMLUVY O VÝKONE ENERGETICKÉHO AUDITU
Na základe obhliadky podniku a predbežného preštudovania dodaných podkladov, audítor stanoví cenu za výkon energetického auditu a pripraví na uzavretie zmluvu o výkone energetického auditu.

3. CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCIA
Na základe obhliadky a poskytnutých údajov audítor vytvorí celkovú energetickú bilanciu podniku. Z údajov v celkovej energetickej bilanicii je potom možné posúdiť spôsob obsluhy zariadení a ich chod, presnosť a spôsob merania spotreby energií. V prípade potreby sú merania spotrieb energií verifikované nezávislým meraním.

4. KOMPLEXNÁ ANALÝZA
Na základe získaných údajov a informácií ako aj vytvorenej energetickej bilancie, audítor urobí komplexnú analýzu energetického hospodárenia v podniku. Na základe tejto komplexnej energetickej analýzy audítor pomenuje oblasti možných úspor energií.

5. NÁVRH SÚBORU ÚSPORNÝCH OPTRENÍ
Identifikované úsporné opatrenia sú potom ďalej detailne popísané, audítor navrhne a prepočíta možné varianty úsporných opatrení a ich riešenia, k ním vytvorí nové bilancie energetických tokov s prepočítaním ekonomických faktorov prípadnej investície (návratnosť, NPV, IRR). Audítor na základe posúdenia vplyvu týchto opatrení na technológiu, súčasné toky energií, ekonomiku podniku, možného financovania investícií, životné prostredie potom stanoví minimálne dva súbory (varianty) úsporných opatrení, ktoré odporučí na realizáciu v podniku. Do úvahy berie aj stanovisko vedenia podniku a

6. SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU
Nakoniec energetický audítor vypracuje písomnú správu z energetického auditu auditovanej spoločnosti, ktorú konzultuje s vedím podniku (spoločnosti) a zodpovednými pracovníkmi v oblasti energetického hospodárstva podniku.