Energetický audit - fondy, nadácie, dotácie a bankové domy

Jednou z podmienok získavania dotácií či už z eurofondov, štrukturálnych fondov, iných podporných programov alebo bankových úverov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potreba deklarovania úspor projektu a jeho ekonomickú efektivitu. Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu. Takýmto auditom sa posudzuje plánovaná realizácia konkrétne jej projektová dokumentácia.
Na rozdiel od iných energetických auditov sa v tomto prípade vychádza z technických a ekonomických návrhov plánovanej investície. Pre spracovanie takéhoto auditu je potrebné poznať technológiu, jej účinnosti, predpokladanú životnosť, podrobnosti o projekte, mieste, riziká a pod. Energetický audítor svojim oprávnením verifikuje správnosť navrhovaného riešenia z pohľadu energetiky. Takýto energetický audit je proces, ktorý trvá 2 až 4 týždne v závislosti od náročnosti projektu.
V mnohých prípadoch výzvy je presne definovaný obsah a rozsah energetického posudku, niekedy sú dokonca dané krycie tabuľky, ktoré je potrebné len vyplniť a verifikovať, preto sa táto služba rieši pre klientov vždy na mieru.

Ďalej vieme zabezpečiť:

- Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Verejné obstarávanie
- Implementácia projektov