Energetický audit - budovy

Vysoké platby za energie a neprehľadnosť v spotrebách sú najčastejšie príčiny na spracovanie energetického auditu. Energetický audit predstavuje návod na to, akým postupom a akým spôsobom ušetriť na spotrebe energií. Energetický audit najprv skúma a popisuje jednotlivé spotreby energií budov. Potom navrhuje opatrenia vedúce k zníženiam spotreby energií a nakoniec vyhodnocuje ekonomický efekt navrhnutých opatrení. Energetický audit je vlastne návodom na možnosti šetrenia. Výsledky z energetického auditu je možné ďalej použiť pri spracovávaní konkrétnych energetických štúdií a projektových riešeniach.
Energetický audit sa spracováva tak, že sa vychádza zo spotrieb predchádzajúcich období. Ak je to potrebné môžu sa pri spracovaní auditu použiť pomocné napr. termovízne merania, ktoré pri návrhoch jednotlivých úsporných opatrení verifikujú tvrdenia energetického audítora. Vstupom pre spracovanie auditu sú spotreby energií za posledná aspoň 3 roky a dostupné projektové podklady technických a technologických vybavení objektov. Energetický audit sa začína osobnou obhliadkou objektu, kde sa monitorujú najväčšie energetické spotrebiče a definujú sa záujmové ciele energetického auditu. Na základe poskytnutých vstupných údajov sa vypracujú vhodné opatrenia, ktoré sú spracúvané v písomnej správe audítora.